Principe:

- voor alle binnen- en buitenlandse burgers die in Vlaanderen aan metaaldetectie willen doen met als doel archeologische voorwerpen en sites op te sporen

- gereglementeerd in een Decreet van de Vlaamse Gemeenschap in voege sinds 1 april 2016.

- aan de hand van eender welk toestel om metalen voorwerpen op te sporen (detector, magneet, grondradar, enz...)

- waarbij eens erkend door het Agentschap Onroerend Erfgoed de metaaldetectorist, ALTIJD geacht wordt op zoek te zijn naar archeologische voorwerpen.

 

Definitie archeologische voorwerpen:

- alle metaalvoorwerpen daterend van voor 1800 n.c.., alsook alle militaria voorwerpen

 

Voowaarden:

- minstens 18 jaar oud zijn

- geen inbreuk gepleegd te hebben in de laatste 5 jaar ten aanzien van erfgoed (geen veroordeling)

- het engagement aan te gaan als metaaldetectorist om alle archeologische artefacten aan te geven via het loket van het Agentschap Onroerend Erfgoed

- het engagement aan te gaan als metaaldetectorist om de regels vastgelegd in de Code van Goede Praktijk (Deel 5 - hoofdstuk 32 t/m 35) strikt na te leven

 

Aanvraagprocedure:

- Vul de aanvraag van de aanduiding als erkende metaaldetectorist in

- Vraag een uittreksel uit het strafregister aan je gemeentelijke instanties aan.

(Opgelet! Model 1. Zie Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.1 - gereglementeerde activiteiten )

- Stuur de door jou ondertekende aanvraag en verkregen uittreksel uit het strafregister, aangetekend op naar het adres vermeld bovenaan het document

 

Aanvraagopvolging:

- binnen de twee weken na ontvangst door het Agentschap Onroerend Erfgoed zal je een aangetekende ontvangstbevestiging ontvangen per post. Indien je dossier correct en compleet ingevuld is, wordt je aanvraag ontvankelijk verklaard door het Agentschap en start de erkenningsprocedure dan pas op. Indien je dossier niet correct of niet compleet ingevuld is, ontvang je daar bericht over en dien je de ontbrekende gegevens aan te vullen en op te sturen.

(Opgelet! Het is niet omdat je aanvraag ontvankelijk verklaard werd, dat je hierdoor reeds erkend metaaldetectorist bent)

- binnen de 3 maand na ontvangst van je aanvraag ontvang je jou erkenning. Ontvang je geen erkenning binnen de 3 maanden, dan kan het zijn dat het Agentschap Onroerend Erfgoed je geen erkenning toekent. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft geen verplichting om de redenen hiervan mede te delen aan de aanvrager.

 

Handhaving:

- het gebruik van een metaaldetector, voor het opsporen van archeologische artefacten en sites, zonder erkenning OF met erkenning, maar in afwijking van de Code van Goede Praktijk, is onderhevig aan strafrechterlijke en/of bestuurlijke vervolging.

- afhankelijk van het type misdrijf kan een parket een dossier doorverwijzen voor strafrechtelijke vervolging (rechtbank). Boetes kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenisstraf en tot € 2.400.000 boete. Een parket kan ook seponeren. (geen vervolging)

- in geval van strafrechtelijke vervolging (rechtbank) of seponering ervan, kan de Inspectie Onroerend Erfgoed daarbovenop een bestuurlijke geldboete uitschrijven, tot maximum € 300.000 of bestuurlijk seponeren. (geen vervolging)

- Wie mag controle uitoefenen? Gemeentelijke en gewestelijke Onroerend Erfgoed verbalisanten, politie en Inspectie Onroerend Erfgoed.

 

In de praktijk:

- je dient steeds toelating te hebben van de eigenaar/pachter van het perceel waar je gaat detecteren

(Opgelet! In Vlaanderen is ieder stuk grond eigendom van iemand, ook een stuk alleenstaand en verlaten bos, een duin of het strand. Houd ook rekening met andere wetgevingen, zoals natuurgebieden, broedplaatsen van vogels, beschermde planten en bloemen, enz...)

- alle vondsten blijven eigendom van de eigenaar/pachter van het perceel, tenzij anders op voorhand overeengekomen

(Tip! Maak goede afspraken met de eigenaar/pachter op voorhand. Er kunnen zich immers problemen voordoen bij vondsten met een grotere financiële waarde dan de archeologische waarde)

- je mag niet dieper graven dan 30cm

- detecteren is enkel overdag toegelaten (daglicht)

- detecteren is verboden op beschermde archeologische sites en archeologische werven

(Opgelet! De beschermde archeologische zones staan online. Aan jou als erkend metaaldetectorist om te weten, na toelating te hebben verkregen van de eigenaar/pachter,  op welk type grond je gaat detecteren. Archeologische werven staan niet online, maar het is evident dat deze afgesloten zijn met hekkens en/of dat een eigenaar/pachter op de hoogte is dat een perceel onder archeologisch toezicht staat of zal komen te staan)

 

Wat na een vondst?

- alle archeologische vondsten dienen verplicht aangemeld te worden in de databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed (CAI)

(Opgelet! Bij twijfel over de aard van een vondst - archeologisch of niet? - ook aangeven)

- alle archeologische vondsten, gevonden na 1 april 2016, online gebracht op de MEDEA databank, gelden niet als officiële melding dat via de databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed (CAI) moet gebeuren. Echter is er wel mogelijkheid om vondsten, gemeld in de databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed (CAI), te koppelen aan dezelfde vondst opgeladen in de MEDEA databank

(Tip! Geef eerst je vondsten aan in de CAI en pas nadien in MEDEA, om zo het risico te ontlopen strafrechtelijk of bestuurlijk vervolgd te worden door Inspectie Onroerend Erfgoed, indien geoordeeld wordt dat de tijdspanne tussen het eerst aanmelden in MEDEA en het - nog niet - aanmelden in de CAI te lang op zich laat wachten)

- de vondsten traceerbaar houden; dit houdt in dat je altijd je vondst moet kunnen voorleggen op vraag van het Agentschap Onroerend erfgoed, gekoppeld aan de vondstplaats op perceelniveau. Dit bij een controle of wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld.

(Opgelet! Indien vondsten verhuizen van bewaarplaats - bijvoorbeeld van bij jou thuis naar een museum, depot of van bij jou thuis naar de eigenaar van de vondstplaats - dan dien je dat aan te geven aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit kan aangeduid worden in de online vondstenmeldingsdatabank bij het melden van de vondst of indien dit in een later stadium gebeurt, door het Agentschap Onroerend Erfgoed hiervan schriftelijk te verwittigen.)

(Tip! Indien geladen munitie of wapentuig opgehaald wordt door DOVO, na melding door jou aan de politie, dien je de vondst alsnog aan te geven met vermelding als bewaarplaats: DOVO of politie.)

 (Opgelet! Een afzonderlijk gemelde vondst - één musketkogel bijvoorbeeld - dient afzonderlijk bewaard te worden en kan afzonderlijk overgedragen worden aan een derde, zoals hierboven beschreven. Gezamenlijk gemelde vondsten - een ensemble van meerdere musketkogels, aangemeld als één vondst - kan niet opgesplitst worden, noch bij het bewaren ervan, noch bij het overdragen aan een derde)

- de vondsten bewaren als een goede huisvader/huismoeder. Lees, in de staat dat het gevonden werd. Bij uitzonderlijke vondsten waar een speciale bewaring of restauratie nodig zou zijn, gelieve contact op te nemen met metaaldetectie.vlaanderen of het Agentschap Onroerend Erfgoed voor advies.

 (Opgelet! Een zachte reiniging van een voorwerp kan en mag. Let op dat er op het onherstelbaar beschadigen van een vondst er ook sancties zijn - zie handhaving hierbovenaan en Hoofdstuk 35 van de Code van Goede Praktijk)