Principe:

- voor alle metaaldetectoristen werkzaam op een door het Agentschap Onroerend Erfgoed erkend archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen of op een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of op een archeologisch onderzoek, allen onder toezicht van een erkend archeoloog

- aan de hand van eender welk toestel om metalen voorwerpen op te sporen (detector, magneet, grondradar, enz...) in samenspraak met de archeoloog

- waarbij de aanwezigheid van een erkend archeoloog, tevens erkend metaaldetectorist, de geldigheid dat je al dan niet erkend metaaldetectorist bent, teniet doet

 

Voowaarden:

- strikt de aanwijzingen en opdrachten opvolgen van de archeoloog

- In de archeologie kan je, afhankelijk de juridische entiteit van de opdrachtgever (commercieel of niet commercieel bedrijf) en je persoonlijke situatie, werkzaam zijn in de archeologie in één van de volgende indelingen:

  • - als vrijwilliger: minimum 16 jaar
  • - als bezoldigd uitzendkracht: na de studies, als uitzendarbeid, aangezien de korte duur van een onderzoek
  • - als jobstudent: minimaal 1 maand aanwerven door de werkgever
  • - als stagiair: niet van toepassing, tenzij als student verbonden aan de archeologie
  • - als zelfstandig ondernemer, onderhevig aan de BTW-plicht

(Opgelet! Je kan je als vrijwilliger enkel aanmelden om aan een archeologisch onderzoek deel te nemen bij een VZW, een stichting van openbaar nut of een openbaar bestuur)

(Opgelet! Commerciële archeologische bedrijven zijn onderhevig aan de Belgische arbeidswetgeving, waarbij onbezoldigd arbeid verboden is.)

(Opgelet! Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan in beide gevallen dit gevolgen hebben voor de belastingen, kindergeld en/of je reeds werkzaam bent in loondienst of op rust of op een ziekenkas of werkzoekende bent. Informeer je eerst bij je huidige werkgever (exclusiviteitscontract), je sociale kas, syndicaat of ziekenkas alvorens je te engageren als vrijwilliger of tijdelijke werknemer. Zelfstandige ondernemers vallen buiten deze risico's)

 

Aanvraagprocedure:

- door je te melden wanneer een archeologisch bedrijf vraagt naar metaaldetectoristen

- door in een niet-commercieel archeologisch bedrijf een document te ondertekenen als vrijwilliger (verzekering!)

- door in een commercieel archeologisch bedrijf een arbeidscontract te ondertekenen, al dan niet via een uitzendkrachtbureau

 

Handhaving:

- Je werkt onder de hoede van een archeoloog. De handhaving met betrekking tot de (al dan niet erkende) metaaldetectorist vervalt. De handhaving gebeurt op niveau van de archeoloog/ het archeologisch bedrijf.

 

Wat na een vondst?

- alle archeologische vondsten blijven eigendom van de eigenaar van de archeologische onderzoekssite. Deze worden geïnventariseerd en bewaard door de opdrachtgever, de opdrachtnemer of een erkend archeologisch depot